KING BHUMIBOL ทั้งหมด

9 พระบรมราโชวาท ส่องสว่างนักกีฬา...

       20 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นวันครบการสวรรคต 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันนี้ผมจึงขอคัดเอา 9 พระบรมราโชวาทที่ผมมีความเห็นว่า น่าจะเหมาะก...

Read More

20 Jan 2017
  • Shares:

พระบรมรูปทรงงาน...

       พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ประทับยืนขณะทรงงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง พระบรมรูปของพระองค์ขณะทรงงาน ทรงมีพระราชประสงค์จ...

Read More

01 Nov 2016
  • Shares:

OUR SPONSOR

OUR PARTNERS
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6
  • partner 7
  • partner 8